Works_ > 1 to 3

1 to 3
detail
1 to 3
detail
embroidery thread on cotton fabric
2012

hilo de algodón sobre tela
detalle